Müügitingimused

1. ESMÄRK JA KOHALDAMISALA
Müügilepingute üldtingimused määravad kindlaks Connel Trade OÜ (edaspidi Müüja) poolt kliendile
müüdava kauba müügile kohalduvad tingimused.
Pooled võivad kokku leppida kõrvalekalletest üldtingimustest või üldtingimuste osaliselt või tervikuna kohaldamata jätmises. Üldtingimused kohalduvad osas, millises pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

2. MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE
Müügileping sõlmitakse kas eraldiseisva müügilepingu allkirjastamise teel või pakkumise, tellimuse ja tellimuse kinnitamise teel või muul selgete vastastikuste tahteavalduste tegemise teel.
Pakkumise esitamisega ei võta Müüja endale kohustust kaupasid tarnida. Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui klient on pakkumise aktsepteerinud ja Müüja esitanud tellimuskinnituse.

3. KAUBAD JA TARNETINGIMUSED
Müüja poolt tarnitavad kaubad, nende orienteeruv tarneaeg ja tarnetingimus on ammendavalt loetletud Müüja esitatud tellimuskinnituses.
Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, on Müüja näidatud tarneaeg üksnes indikatiivne ning Müüja ei vastuta tarneaja ületamise eest, kui see on tingitud Müüjast sõltumatutest asjaoludest, sh tootjatehase või vedaja poolsest viivitusest vms asjaolust.

4.KAUPADE KVALITEET
Kaup peab vastama müügilepingus kokkulepitud tingimustele ja spetsifikatsioonile. Kui pole sätestatud teisiti, peavad kaubad vastama vähemalt sarnaste kaupade keskmisele kvaliteedile ning Euroopa Liidus kaupadele kehtestatud kohustuslikele nõuetele.
Klient kohustub kaupa kontrollima kauba vastuvõtmisel ja teavitama Müüjat koheselt puuduste olemasolust. Puuduste osas, mida pole kauba vastuvõtmisel võimalik välja selgitada, kohustub klient Müüjat teavitama puuduse avastamisest hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast puuduse avastamist. Kui klient nimetatud ajavahemiku jooksul ei teata avastatud puudustest, kaotab ta õiguse esitada nõudeid vastava puuduse osas. Kui klient on Müüjat puudustest tähtaegselt teavitanud, kohustub Müüja omal valikul ja mõistliku aja jooksul kas kõrvaldama kauba puudused, asendama puudustega kauba või hüvitama kliendile puudustega kauba ostuhinna.

5.OSTUHINNA TASUMINE
Klient tasub müügihinna müügilepingus või tellimuskinnituses toodud tähtajaks arvel näidatud Müüja arveldusarvele.

ui klient on viivituses ostuhinna või selle mistahes osa tasumisega, on Müüjal õigus peatada kaupade tarne ja keelduda kauba üleandmisest, samuti nõuda kliendilt viivist 0,1% ostuhinnas päevas iga viivituses oldud päeva eest. Ettemaksuga tasumisega viivitamisel pikeneb viivituse võrra ka kaupade tarnetähtaeg.

Enam kui 10-päevast viivitust ostuhinna või selle mistahes osa tasumisel loetakse oluliseks lepingurikkumiseks, mis annab Müüjale õiguse leping viivitamatult üles öelda.

6. OMAND JA RIISIKO
Kaupade omand kuulub Müüjale kuni nende eest nõuetekohase ja täieliku tasumiseni kliendi poolt. 1

Kaupade juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb kliendile üle vastavalt kokkulepitud tarneklauslile (Incoterms® 2010). Kui tarneklauslis ei ole kokku lepitud, läheb riisiko kliendile üle arvates kaupade vedajale üleandmisest.

7.VASTUTUS
Müüja vastutab lepingu rikkumise eest üksnes juhul, kui rikkumine on põhjustatud Müüja tahtlikust või raskelt hooletust käitumisest.
Müüja vastutab lepingu rikkumise tõttu kliendile tekkinud otsese varalise kahju eest. Mitte ühelgi juhul, v.a. lepingu tahtliku rikkumise korral, ei vastuta klient tellijale tekkida võiva kaudse kahju, sh saamata jäänud tulu või puhtmajandusliku kahju eest.

Müüja vastutus lepingu täitmisel tekitatud kahju eest on piiratud lepingu maksumusega.

8.LEPINGU KEHTIVUS
Müügileping kehtib kuni sellest tulenevate kohustuste kohase täitmiseni mõlema poole poolt.

Poolel on õigus müügilepingust taganeda kui teine pool on müügilepingut oluliselt rikkunud. Muul juhul võib klient sõlmitud lepingust taganeda üksnes Müüja nõusolekul ning tingimusel, et klient hüvitab Müüjale müügilepingust taganemise tõttu tekkivad kulud ja kahjud.

Müüjal on õigus müügilepingust taganeda kui kliendi suhtes on esitatud pankrotiavaldus.

9.KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD
Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kõik Lepingu pinnalt kerkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused esimeses astmes Harju Maakohtus.